Podružnice

Podružnična cerkev Sv. Florjan

V svetlem dolu stoji glažutarska kapela SV. Florjana, ki jo je leta 1753 postavil grof Gaisruck, lastnik novoceljske gospoščine, za svoje delavce iz bližnje glažute.

Glažuta v Svetlem Dolu, ki jo je ustanovil grof Gaisruck, je delovala približno do leta 1770, nakar so jo zaradi pomanjkanja lesa opustili, saj so daleč naokrog izkrčili vse gozdove.

O nastanku kapele SV. Florjana in glažute nas pouči latinska, gostobesedna napisana plošča, vzidana v njeno pročelje.

Kapela je preprosta, saj obstaja samo iz pravokotne ladje s kamnitim baročnim portalom, enako široke apside in malega pravokotnega zvonika nad fasado, tudi notranjščina bi s svojo skromno opremo na obiskovalce ne napravila posebnega vtisa., če bi ne bila vsa poslikana. Freske podobne tistim v Petrovčah in novem Celju, pripisujejo Antonu Lerchingerju. Nastale si brž potem, ko so sezidali kapelo, leta 1954, kot razberemo iz kronogramov na stenah.

Kapela Sv. Florjana je privatna lastnina za ogled in ostale informacije dobite pri lastnikih tel. št.: 03/57-74-095.

Podružnična cerkev Sv. Križ

V neposredni bližini romarske Marijine cerkve leži podružnica SV. Križa, ki je za ljubitelje starosvetosti v današnji obliki manj zanimiva a po izročilu morda celo starejša od prve.

Gre za preprosto stavbo pravokotnega tlorisa s kvadratičnim prezbiterijem, ki na zunaj ne kaže starejših, časovno in stilno opredeljivih sestavin. Največja znamenitost je poznogotska plastika križanega. Cerkev se trenutno obnavlja zamenjava tlaka in stavbnega pohištva, nato pa se bo v naslednjih letih nadaljevalo z odpiranje odpiranjem fresk in obnovo oltarja. Čeprav ne vemo letnice kdaj je cerkev nastala, zgodovinarji sklepajo, da je stala že v gotski dobi.

Po več desetletjih zaprtja cerkve sv. Križa na Svetini je bila v letu 2013 cerkev obnovljena in zopet služi svojemu namenu.